🠋
Van már Szentlelked? ...Tényleg?
Apostolok cselekedetei 19:2 „Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.

3 És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.

4 Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

5 Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.

6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.”Apostolok cselekedetei 10:45 „És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.”

Honnan tudták?

46 „Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent…”

1.Korinthus 14:2 „Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat.”

1.Korinthus 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”