🠋
Lelki kapcsolatok a közösségben
Közösség görögül = közös vállalkozás.Közös vállalkozásban vagyunk Jézussal és egymással, hogy emberek megváltást találjanak.A lenti témát e közös cél alá rendeljük.

A bibliában, több utalásra van arra, hogy a testvéreinkkel való kapcsolatunk tükrözi az Úrral való kapcsolatunkat. Ezt úgy kell érteni, hogy nem tudunk jó kapcsolatban lenni az Úrral, ha harag van a szívünkben testvér vagy testvérek iránt.

Így fontos, hogy lássuk, hogyan kell kezelnünk konfliktus-helyzeteket, amelyek a közöségben felmerülnek. Mint minden másban, itt is lehet lélekben járni, és ellenkezőleg: testben járni.

A bűn elválasztotta az embereket Istentől.

Ésaiás 59,1 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;
2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Ésaiás 59,16 És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró; ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt.
17 És felölté az igazságot, mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van fején; felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással vevé magát körül, mint egy palásttal.

Isten elküldte a Fiát, hogy rendbe hozza a kapcsolatát az emberiséggel, kibékülést hozzon Ember és Isten között.

Ésaiás 59,19 És félik napnyugottól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt.
20 És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.
21 És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!

Nem volt lehetőség, hogy az ember maga rendbe hozza, de az Úr elküldte a Fiát, a Megváltót, hogy kifizesse az árat a mi bűneinkért. Elküldte a Szentlelket és a szavát, hogy a kibékülés folyamata elindulhasson.

Kapcsolatok emberek közt

Testvéreinkkel az egyházban, családban, házasság stb.

Isten akarata, hogy jól működjenek ezek a kapcsolatok.

Példabeszédek 10,12 A gyűlölség szerez versengést…

Negatív érzelmek: gyűlölet, irigység, keserűség, féltékenység, előítélet: mind versengést/viszályt okoz.

A gyűlölet az ember szívében visszavezethető ahhoz, hogy Istennel nincs kibékülve.

Példabeszédek 10,12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.

Szeretet a válasz: Isten szeretete. Mindent elfedez, ha megengedjünk, hogy munkálkodjon bennünk.

Máté 22,34 A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyűlének;
35 És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
38 Ez az első és nagy parancsolat.
39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Jézus is mondta: a válasz szeretet.

Először szeresd Istent.

Szüless újra: ez a kapcsolatod kezdete Istennel.

Tovább kell így járni:

Szeresd a felebarátod, mint magad.

Máté 5,44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteke t, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Ezt hogyan lehet elérni? Hogyan teljesíthető?

Az újraszületés által, a Szentlélek erejével.

Lukács 23,33 Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.
34 Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot.

Jézus körül volt véve sok gyűlölettel, haraggal teli tömeggel.

Fizikai fájdalmak közt, keresztre szegezve.

Szerette az ellenségeit.

Példát hagyott nekünk, ha ki akarunk békülni másokkal. Mi is szeressük azokat, akik gyűlölnek minket. Imádkozzunk értük. Ne viszonozzuk a gyűlöletet. Legyünk hajlandók megbocsátani. Szeressük őket, mert Isten szereti őket.

A Biblia említi, hogy az embernek ellensége lesz a saját házanépe. Sokszor látjuk is, de azt is sokszor látjuk, hogy Isten csodás módon tudja ezeket a helyzeteket rendezni.

Ehhez szükséges először rendbe hozni a kapcsolatodat Istennel, hogy az Ő ereje éljen benned, és tovább kell Vele járni, hogy tapasztalhasd az Ő szeretetét munkálkodni az életedben.

I. János 1,7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Tovább járunk a világosságban.

Mert Jézus is világosságban van.

Közösségben vagyunk egymással.

Jézus vére megtisztít minden bűntől.

Ha hibázunk vagy csúszunk: fordulunk az Úrhoz, járunk ismét a világosságban. Lerakjuk a gyűlöletet, a keserűséget, gonosz gondolatokat.

Mert ezek nincsenek Jézusban.

A tanúbizonyságunk, hogy szeretjük egymást.

János 13,34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Két dolog, amely meggyőzi az embereket:
1) Jelek és csodák
2) A testvéri szeretet
Hatalmas tanúbizonyság. Emberek jönnek és látják az összejöveteleinken a szeretetet, amely köztünk van.

Rómaiak 12,9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

János 14,15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18 Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Ha szeretjük Istent, megtesszük, amit kér, és elküldi a vigasztalót, a Szentlelket.

János 14,21 A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
23 Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

Egy nagy család: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, és mi.

János 14,25 Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.
26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

A világ folyamatosan beszél békéről, de sosem valósul meg. Jézus ad valódi békét.

Garantálja, hogy nekünk adja ezt a békességet.

Isten akarata, hogy legyünk kibékülve magunkkal, Ővele, és azokkal, akik körülöttünk vannak.

Rómaiak 12,18 Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

Van, amikor az emberek nem akarnak békességben élni velünk. De mi megteszünk mindent, ami rajtunk múlik.

Testvéri szeretet

Zsidók 13,1 Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.
3 Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok.

Ne csak a barátainkhoz legyünk kedvesek és mutassunk szeretetet, hanem mindenkinek.

Házasság

Zsidók 13,4 Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.

Egyszerű fordítás: „Mindenki tisztelje és becsülje a házasságot!”

Mekkora kiváltság, hogy egy másik ember hajlandó elkötelezni magát, hogy élete hátralévő idejét velem töltse. Önkéntesen szolgáljuk a másikat. Saját akarattal elköteleztük magunkat: jóban és rosszban.

Hatalmas megtiszteltetés. Tiszteljük és becsüljük. Ne szegjük meg a megállapodást: a legkisebb dolgokban se, ne engedjünk meg magunknak rossz hozzáállást a házastársunk iránt.

Isten akarata, hogy így éljünk. Az emberek Isten akarata ellen cselekednek.

Jakab 3:8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:
10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!
11 Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?
12 A vagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

Két forrás bennünk:
- a Szentlélek: életet adó, építő, hit.
- az óemberünk (test): csúnya, keserű, bántó.

Jakab 3,13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
14 Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.

Ha civódás (viszály, meghasonlás, bajkeverés) van a szívünkben. Engednünk kell, hogy az Isten dolgozzon a szívünkön, a szava dolgozzon a szívünkön.

Zsoltárok 119:11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Olvassuk a Bibliát, hirdessük a Bibliát, higgyünk a Bibliának, szeressük az Isten szavát. Abban van minden válasz, amire valaha szükségünk lehet.

Ha azt elrejtjük a szívünkben, megvéd minket a testi gondolatoktól.

Jakab 3:14 Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
15 Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
16 Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.

Akik békességben akarnak élni Istennel, a felebarátokkal, és az ellenséggel, Istentől vesznek bölcsességet.

Záró gondolatok

I Korinthus 6,7 Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tûritek inkább a kárt?

1. Péter 2,20 Mert micsoda dicsõség az, ha vétkezve és arczul veretve tûrtök? de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tûrtök, ez kedves dolog Istennél.

Filipi 2,2 Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlõ indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3 Semmit nem cselekedvén versengésbõl, sem hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

EFO Jakab 4,1 Miért harcoltok, vitatkoztok és veszekedtek egymással? Mert folyton önző kívánságok dúlnak a szívetekben!
2 Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek.
3 Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele.
4 Olyanok vagytok Isten iránt, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony! Hát nem tudjátok, hogy a világot szeretni annyi, mint Istent gyűlölni?! Ha valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellensége lesz.

EFO I. Timótheus 6,4 Ezek nagyra tartják magukat, de semmihez sem értenek igazán. Valójában az a betegségük, hogy szeretnek vitatkozni, és bizonyos szavak miatt huzakodni. Ebből azonban csak irigység, veszekedés, egymás sértegetése és gonosz gyanúsítás származik.
5 Állandóan viszálykodnak, megromlott a gondolkozásuk, és nem ismerik az igazságot. Úgy gondolják, Isten szolgálata arra való, hogy ezzel sok pénzt szerezzenek.

1. Péter 3,8 Végezetre mindnyájan legyetek egyértelmûek, rokonérzelmûek, atyafiszeretõk, irgalmasak, kegyesek:
9 Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sõt ellenkezõleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek