Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


A minap, amikor éppen olvasgattam szabadidőmben, eszembe jutott valami. Talán még néhány angol testvér fog emlékezni Alexander Kent könyveire.

- Piet Visser -Szerkesztői rovat - Zendülés

Lázadás, zendülés

A minap, amikor éppen olvasgattam szabadidőmben, eszembe jutott valami. Talán még néhány angol testvér fog emlékezni Alexander Kent könyveire.

Ő egy tengerészeti író volt, aki a 1700-as évek végi és az 1800-as évek elején zajló angol-spanyol, angol-francia és angol-amerikai tengeri háborúkról írt egy könyvsorozatot. Az egyik könyvében leírt egy lázadást, amely az egyik hajóján tört ki. Az egész lázadás úgy kezdődött, hogy csak pár ember panaszkodott az étel, ital és az életkörülmények miatt. Pár ember elégedetlensége lázadássá nőtte ki magát, amelynek borzalmas következményei lettek. A legtöbb lázadót felakasztották vagy félholtra korbácsolták. Rájöttem valamire a történetből.

A panaszkodóknak- akikkel ez az egész ügy indult- igazuk volt. Az étel valóban borzasztó volt, a víz férges, szennyezett és az általános életkörülmények messze alulmúlták a képzeletünket. Szóval igaza volt a zendülőknek, panaszuk jogos volt, mégis akkor miért volt helytelen és halállal büntethető a lázadás?

Nézzük meg Mózes történetét, amikor az izraelitákat a sivatagon keresztül az ígéret földjére vezette. Neki is akadt problémája a zendülőkkel.

Mózes II. könyve 17. rész

2. Verseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat?

Mózes 4. könyve 11. rész

4. De a gyülevész nép, a mely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? 5. Visszaemlékezünk a halakra, a melyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. 6. Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna.

Ebben az esetben is igaza volt a panaszkodóknak, egy igaz ügyért lázadtak fel, merthogy ugye szomjasak voltak és már rosszul voltak, attól, hogy folyton mannát ettek. Szóval miért volt ez helytelen, aminek következményeként még az ígéret földjére (a nyugodalomba) sem mehettek be végül? (Zsidók könyve 3. rész)

Számos oka van annak, ami miatt a zendülés nem elfogadható:

Nem bíztak Mózesben, akit Isten hívott el számukra, hogy vezesse őket, amelyből logikusan az következik, hogy Istenben sem bíztak.

És…a zendülők mindig visszafelé tekintettek egy képzeletbeli, nosztalgikus emlékképre a múltban. (pl.: „Visszaemlékezünk a halakra, a melyeket ettünk Égyiptomban….”)

Ráadásul a zendülők látásmódjában túlzottan nagy hangsúlyt kaptak a negatívumok, a hátrányok, addig a pozitívumokat mellőzték.

Elképzelhető, hogy mi is felismerünk hasonló hozzáállásokat a saját környezetünkben. Lehetséges, hogy mi is meg tudjunk különböztetni a valódi problémát a műbalhétól, és meg is tudjunk szokni, hogy az embereknek vannak „vesszőparipáik”, csak azért mert van némi igazság tartalma, annak, amit folyton hajtogatnak.

De Isten azt mondja a Zsidók 3. része 11. versben: Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.

És mégis mi az oka? Az, hogy a lázadás meghiúsítja a közösség, a csapat céljait, és aláássa a bizalmat a vezetőkben. Ez valójában az Istenbe vetett bizalmat ássa alá. Az eredménye mindig általános boldogtalanság lesz. Ez pedig a feléledést akadályozó katasztrófa. Kell, hogy higgyünk abban, hogy Isten ezt kézben tartja, az ítélet az Övé. Ha a vezetők megbuknak, Isten majd foglalkozik velük. Isten sokkal jobb munkát tud végezni, mint bárki más.

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0436 ms | Memory: 3.04MB | Version: 2.0