Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


Jézus azt mondta, hogy légy boldog!

- Lee Finney -Okok, hogy boldog és bizakodó légy

Ha már újraszülettél, tudod mi az igazi öröm. Jézus is azt mondta, hogy légy boldog. Mégis vannak olyanok, akik azt mondják, ’Mégis minek örülheték?’vagy ’Te nem érted, min megyek keresztül’ vagy ’Az én helyzetem más’. Nos, bármit is mondunk időnként, Jézus adott négy elég jó okot arra, hogy bizakodóak és boldogok tudjunk lenni és minden alkalommal látni fogjuk, hogy azt mondta ’Bízzál’; megadja az okot, hogy miért és utána azt is megmondja, hogy hogyan kell előre menni. Nézd meg magad!

  1. MÁTÉ 9:2, 6 „…Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid…Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.”

Összefoglalóm: Örülj, mert Isten megbocsátotta neked a te bűneidet! Most kelj fel és menj!

  1. MÁTÉ 14: 27, 29 „…Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! ...Jövel! ...”

Összefoglalóm: Örülj, mert Ő a te Megmentőd; ne félj a vihartól, felül tudsz emelkedni rajta, mint ahogy Jézus is tette.

  1. JÁNOS 16: 33 „…bízzatok: én meggyőztem a világot.” Itt nem követi utasítás arról, hogy mit tegyünk.

Összefoglalóm: Örülj, Jézus már győzött, és veled vajon mi a helyzet?

  1. APOSTOLOK CSELEKEDETEI 23: 11 „A következő éjszakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.”

Összefoglalóm: Örülj, mert Isten melletted áll, amikor szembe kell nézned a következő evangéliumi kihívással, mint ahogy eddig is ott volt melletted. Semmi sem változott.

Nos, ez csak néhány ok arra, hogy boldogok legyünk. Hogyha ezek a Jézustól származó indokok nem elegek arra, hogy vidámak legyünk, akkor az örömünket egyértelműen valahova máshova helyeztük el, és ezek azok a helyek, ahol elveszítjük a reményt és csalódottak leszünk.

Végül nézzük meg Jézus szavainak fő pontjait:

BOLDOGOK LEHETÜNK, MERT: Isten megbocsátott nekünk, Jézus a mi Megmentőnk, aki már legyőzött mindent, és mindig velünk van, bármi is álljon az utunkba.

EZEKET MEGÉRTVE, TUDJUK, MIT KELL TENNÜNK: Keljünk fel és menjünk; ne féljünk, meg tudjuk csinálni azt, amit Jézus is tett; győzhetünk, mert Ő már győzött, és szembe tudunk nézni az újabb kihívásokkal az evangéliumért.

Ezért lássunk is hozzá! Hogyha még nem születtél újra, itt lehet a remek alkalom, hogy te is megtedd, és te is tapasztald az életedben a valódi örömöt.

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0887 ms | Memory: 4.91MB | Version: 2.0