Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


Voltál valaha két tűz közé ragadva, tanácstalanul, hogy mit tegyél?

- Lee Finney -Maradjak vagy menjek?

Voltál valaha két tűz közé ragadva, tanácstalanul, hogy mit tegyél? Mózes és Izrael volt.

„Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek; mert amely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.” (2. Mózes 14: 13-14)

Az izraeliták igazán be voltak szorítva. Az egyiptomiak készen álltak arra, hogy elpusztítsák őket, előttük pedig ott volt a víz. Nem volt hová menniük. Mózes utasította őket, hogy álljanak meg és nézzék, ahogy az Úr megszabadítja őket. Azonban az Úrnak más elképzelése volt.

„És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el.” (2. Mózes 14:15) A héberben a ’kiáltani’ szó azt jelenti, hogy fülsiketítő módon sikítani, az ’induljanak el’-ben pedig az ’előre’ jelentésű szó szerepel, ami szó szerinti értelemben a sátorcövekek felszedését jelenti. Röviden, az Úr azt mondta, hogy: Hagyjátok abba a sikoltozást és a siránkozást, ne időzzenek egy helyben, és mozgás! Hogyan? „Te pedig emeld fel a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izráel fiai szárazon menjenek át a tenger közepén.” (2. Mózes 14: 16) Eléggé különbözik Isten utasítása Mózesétől. És eléggé erőteljesen is fogalmazta meg.

Hogyan vonatkozik ez ránk? Nos, az emberi természet alapvetően lusta, azokra a dolgokra hallgat, ami tetszik neki, és megtalálja a könnyű utakat és a kiskapukat úgy, hogy közben csak áll és nézi, ahogy az Úr mindent megcsinál. De nem Isten szerint. Ilyen körülmények között az Ő tanácsa az volt, hogy hagyják abba a panaszkodást,ne töprengjenek a helyzeten, szedjék össze magukat, és menjenek tovább. És előre haladva helyezzük feljebb Isten ígéreteit a saját gondolatainknál és elménknél, és emeljük fel a kezünket hitben és szolgálatban, hogy teljesítsük a szavát és az akaratát. És csak utána, amikor ezeket tesszük, akkor fognak megnyílni az utak a lehetetlen helyzetekből.

Végül, hogyha nem haladunk tovább hitben, akkor mindig ugyanabban a ’lehetetlen’ helyzetben fogunk maradni. Tehát haladjunk tovább és folytassuk az utunkat!

 

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0304 ms | Memory: 3.01MB | Version: 2.0