Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


Sokszor megkérdeztek már, hogy miért kell az embernek nyelveken szólnia. Gyakran ezzel a hasonlattal válaszolok...Kell nyelveken szólnom?

Sokszor megkérdeztek már, hogy miért kell az embernek nyelveken szólnia. Gyakran ezzel a hasonlattal válaszolok: hogyha gyilkossággal vádolnának, keresnél egy ügyvédet, hogy képviseljen a bíróságon. El tudnád mondani a történetet a saját szemszögedből, és ő előadná azt a bírónak olyan módon és olyan jogi nyelvet használva, amivel a bíró elégedett lenne. A túloldalon ott lenne az ügyész vádakat emelve ellened a bíró előtt. Hogyha nem jó az ügyvéded, akkor bűnösnek fognak ítélni. Jogi alapelveink nagy része a Bibliából jön, egészen az ügy mellett vagy ellen tanúskodók számától az esküdtszékig.

 

A bibliai alap ehhez a hasonlathoz a Római 8:26 „Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erõtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27 A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.”

1 Kor. 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”

Zsidók 4:15 „Mert nem oly fõpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bûnt. 16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való segítségül.”

Máté 10:32 „Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt; 33 A ki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt.”

 

A legszomorúbb része a történetnek az volt, hogy az egyik ember, aki feltette ezt a kérdést, Szentlélektelt volt. Egy afrikai pünkösdi egyházból volt, ahol azt mondták neki, hogy jó, ha szól nyelveken, de nem szükséges. Úgy tűnik, a pünkösdi egyházak nem akarják, hogy a nyájuk olvassa a Bibliát és Lélekben imádkozzon, mert olyan kérdéseket tennének fel a vezetőiknek, amelyeket nem akarnak megválaszolni.

Amikor az emberek elkezdik elveszíteni az utat az Úrban, gyakran az első jel, hogy abbahagyják a Lélekben való imádkozást. Mindannyian visszatérhetünk az alapértelmezett beállításhoz, ami természetes és nem lelki; hogyha ez történik, a közbenjárás megáll a nevünkben. Talán a bírósági hasonlat vonatkozik az ítélet napjára; talán, mi szentek leszünk a bírók. 1. Kor. 6:2 „Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg?...” Nem mondhatom, hogy ez biztos, de ez nem csak az ítélet napjáról szól, hanem a mindennapokról. Remélem, ez a néhány gondolat segít megformálni a választ, hogyha megkérdeznek ugyanerről.

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0294 ms | Memory: 3.06MB | Version: 2.0