Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


„Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.” (Zsidók 2:17-18)

- Lee Finney -Elmélet és gyakorlat

„Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.” (Zsidók 2:17-18)

A Biblia írja, hogy még Jézus, Isten fia is tanult dolgokat (Zsidók 5:8), amikor ezen a Földön járt asszonytól született emberként. Vannak bizonyos dolgok, amiket csak akkor tudunk megtanulni, amikor abban a konkrét helyzetben vagyunk. Ezért olvastuk fent, hogy Jézus megérti, honnan jövünk, és hogy segít a gyengeségünk idején. Mint ahogy az iskolában is, van elmélet és van gyakorlat. Igen, csak egy bizonyos mennyiségű elmélet van, amit meg tudunk tanulni az osztályteremben, mielőtt meg kell csinálnunk a gyakorlati részt is, hogy lássuk, hogyan mennek valójában a dolgok. Ezt hívják tapasztalatnak. A tapasztalat nem a könyvből jövő tudás (elmélet), hanem az alkalmazása annak, amit a könyv mond (gyakorlat). Egyszerűen fogalmazva, ez azt jelenti, ha valamit teljes mértékben meg akarunk érteni, akkor tennünk is kell valamit.

Nem csoda, hogy a Biblia bátorít minket: ’Menj!’ és ’Tedd!’. „Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.” (Jakab 1:22-24). Ezekből a versekből tudunk következtetni arra, hogy aki tesz (gyakorlat) ahelyett, hogy csak hallgat (elmélet), az sokkal biztosabb Istenben, és abban, hogy ő kicsoda Jézusban.

Hogyan? Nos, az iskola megtanít nekünk minden elméleti dolgot, de lesz idő, amikor el kell hagynunk az osztálytermet, ki kell mennünk a nagyvilágba, és a gyakorlatban kell alkalmaznunk azokat a dolgokat, amiket megtanultunk. „Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan (a görögben tapasztalatlan) az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.” (Zsidók 5:13-14). Mint Jézus, az érett és tapasztalthívők azok, akik valóban tudják, hogyan működik Isten szava, és nem azért, mert ők okosak és fejben tudják a dolgokat, vagyis emlékeznek minden bibliai részre és versre, hanem, mert alkalmazzák azt, amit gyakorlatban megtanultak a harcmezőn. Ha tehát teljesen meg akarunk érteni valamit, akkor muszáj, hogy tegyünk valamit.

Az élet minden más terén is csak úgy bizonyosodhatunk meg valaminek a működéséről, valódiságáról, ha magunk is kipróbáljuk. A magabiztosság nem abból fakad, hogy olvasunk a biciklizésről vagy az autó vezetésről, hanem úgy leszünk magabiztosak, hogyha kimegyünk és megcsináljuk! Csak úgy tudjuk valóban megtapasztalni Isten szavának hűségét és megbízhatóságát, ha elkezdjük használni azt a tudást, a gyűléstermünk kényelmében kaptunk - hozzálátva a gyakorlati dolgokhoz, vagyis az evangélium hirdetéséhez a nagyvilágban.

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0394 ms | Memory: 3.04MB | Version: 2.0