Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


A jelenlegi krízis mértéke több szempontból is indokolja, hogy ránézzünk a Bibliai próféciákra.A Biblia és a koronavírus

Könnyű összekötni a kettőt, nem igaz? A járvánnyal, ami átsöpör az egész földön szinte túl könnyűnek tűnik emlékeztetni az embereket arra, hogy a Biblia megjósolta, hogy ilyen események fognak történni. Gyakran hallhatunk egy értelmes magyarázatot rá válaszként, amivel el lehet hessegetni az ilyen gondolatokat, minthogy elkerülhetetlen, hogy valamikor legyenen járványok. Vagy fárasztó "világvége hirdetők" esetleg okoskodó "Szent fazekak”, akik ilyennel jönnek.

De úgy gondolom, hogy a jelenlegi krízis mértéke több szempontból is indokolja, hogy ránézzünk a Bibliai próféciákra.

Például: Lukács evangéliumában (21. rész 5-36), mikor Jézus Jeruzsálemben van, és a szolgálata végéhez közeledik, a megfeszítése előtt figyelmet fordít arra, hogy egy részletes képet kapjunk arról, amit most úgy nevezünk, "Az utolsó idők" és "Jézus visszatérése".

Lukács doktor volt, Pál "ama szeretett orvos"-ként hivatkozik rá (Kolossébeliekhez 4:14). Ízléses, gördülékeny és tekintélyes görög nyelvezetben ír. A legkiválóbbnak nevezik a történetírók közül az evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei írása miatt.

Egyértelműen nem esik túlzásokba, mégis egy megrémítő listát kapunk Krisztus üzenetéből "arról, ami eljövendő". Azt írja, (11) "És mindenfelé éhségek és döghalálok, és rettegések és nagy jelek lesznek".  Majd (25) "A földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog".

Lukács nagyon kifejezően rögzítette a bizonyosságot, amivel Krisztus beszél, és a prófétai szavak egybe vágnak Máté és Márk párhuzamos részeivel.

Lehetne vitatkozni azzal, hogy mindig is voltak éhségek, döghalálok, földrengések, satöbbi, így bárki, aki ezt jósolja, elégé biztonságban van a szavaival, mint egy próféta. De ez nem valószínű, hogy arra győzné meg az embereket, hogy "Készülj fel", "Vigyázzatok azért" és hogy "Nézzetek fel". Nem, ami itt le van festve, az a társadalmi felfordulás, nagy körben elterjed dögvész és gyakori háborúk egy figyelemreméltó, jelentős és intenzív időszaka, természeti katasztrófák és szokatlan, heves időjárási jelenségek között.

Mi most egy ilyen időszakban vagyunk. És ennél csak rosszabb lesz. Az összefogott nemzetek és vezetőik merész, őszinte és jól átgondolt törekvései ellenére, ez csak rosszabb lesz.

Mikor a Bibliai beszámolókat olvassuk, Mátét, Márkot, Lukácsot, valamint Pál és Péter bizonyos leveleit, csak úgy mint néhány kulcsfontosságú részét a Jelenések, Dániel és Ésaiás könyvének, mind meggyőző módon egybevágnak. Valóban olyan időkre világítanak rá, amilyeneket ma élünk.

Természetesen nem meglepő, hogy minden generáció az Apostolok Cselekedeteinek könyve óta kereste a jeleket a versekben és a saját társadalmukban, ami meggyőzhetné őket arról, hogy ők azok, akik láthatják "Jézus visszatérését".

A várakozás és elvárás a remény legközelebbi barátai, és sokszor csalóka hajnalhoz vezetnek, de legalább arra ösztönöznek, hogy tovább keress és figyelj.

Az egyház várja és reméli Jézus visszatérését 2000 éve. Nekünk ez egy elég hosszú idő, de a Biblia azt mondja, hogy Istennek olyan, mint két nap. (II Péter 3:8)

 

A versek türelemre tanítanak minket. Jézus arra kért minket, hogy maradjunk ébren és éberen, hogy emeljük fel a tekintetünk. "Úgy fog eljönni, mint éjjeli tolvaj" (II Péter 3:10) és mint „Villámlás, ami napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig" (Máté 24:27), de az biztos, hogy a visszatérését megelőző jelek nyilvánvalóak lesznek.

Talán tévedünk a pontos időről, hiszen "Sem a napot, sem az órát nem tudjátok" (Máté 25:13), de nehéz rámutatni egy olyan időszakot a történelemben, ami így beteljesíti Krisztus figyelmeztetését és próféciáját, mint amit mi látunk most magunk körül.

Vagy jók vagyunk vagy rosszak. A kettő között nincs semmi. Ne érjen az utolsó nap a rossz oldalon!

 

Pár vers még az utolsó időkről:

Lukács evangéliuma 21:5-36

Márk evangéliuma 13:1-37

Máté evangéliuma 24:1-51

Timóteushoz írt 2. levél 3:1-15

Péter 2. levele 3:1-14

Jelenések könyve 18:1-24

Ésaiás könyve 24-1-23

Dániel könyve 11, 12 rész

 

Ha többet szeretnél tudni az "Idők jelei"-ről, vagy ami még fontosabb, arról hogy mit kell tenned – még mielőtt Jézus visszatér -, hogy üdvözülhess, keress fel minket.

info@revival.hu

www.revival.hu

Facebook.com/feleledes/

Instagram.com/feleledesi_kozpont

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0578 ms | Memory: 3.04MB | Version: 2.0